ONESNAŽEVANJE VODE

Voda je vir, brez katerega naš organizem ne more živeti in ima za človeško raso zelo pomembno vlogo. Tega se premalo zavedamo, zato postaja voda vse bolj onesnažena. Okoli 97 % vse vode na Zemlji se nahaja v oceanih, 2,15 % v ledenikih in zmrznjenih področjih, na kopnem pa jo je le 0,63 %. Nepravilna raba vode povzroča krizo po svetu. V zadnjih treh stoletjih se je svetovna poraba vode zelo povečala in sedaj je na Zemlji že mnogo dežel, kjer le-te primanjkuje.

Nova slika (34) Nova slika (35)

Veliko je dejavnikov, ki onesnažujejo vodo. Med temi je tudi kmetijstvo, ki vodo zastruplja z umetnimi gnojili, v katerih so spojine dušika, fosforja in kalija. Še bolj problematična so zaščitna sredstva (pesticidi), ki lahko zaidejo v podtalnico, ki je glavni vir pitne vode v Sloveniji. Predelovalna industrija vodo onesnažuje s strupenimi snovmi in težkimi kovinami, rudarstvo in gradbeništvo s sedimenti in kislinami, proizvodnja hrane pa z organskimi snovmi. Ker v energetiki za hlajenje termoelektrarn in jedrskih elektrarn uporabljajo vodo, ki segreto odvajajo nazaj v vir, se temperatura vode v naravi dviga. Izpušni plini vodnega, letalskega in kopenskega prometa onesnažujejo ozračje. Nevarna so tudi razlitja strupenih tekočin, ki pronicajo v notranjost Zemlje in onesnažujejo podtalnico.

Z umetnimi odpadki onesnažena voda mikroorganizme uniči. Preden se vode vrne v reke, jo je treba prečistiti v čistilnih napravah, saj za večino potreb ni več uporabna, niti za namakanje polj ne. Če odpadnih voda iz kanalizacije ali tovarn ne očistimo, škodljivo vplivajo na živa bitja v reki. Marsikje, tudi v Slovenij, odplake še vedno tečejo naravnost v potoke, reke, jezera in morje ter jih onesnažujejo.

Kako bi poskrbeli za čistejšo vodo?

Zapirajmo pipo in preprečujemo tudi najmanjše uhajanje vode. Kopanje lahko nadomestimo s prhanjem. S prezračevalniki in omejevalniki pretoka vode lahko zmanjšamo porabo tudi za 30 oziroma 40 %. Uporabljamo gospodinjske aparate, ki varčujejo z vodo ter okolju prijazne gospodinjske aparate in čistilna sredstva. Odpovejmo se uporabi snovi, ki lahko onesnažijo okoliške potoke in reke. Motorno olje oddajmo na bencinskih črpalkah oziroma na mestih za posebne odpadke. Pri uporabi plovil skušajmo preprečiti uhajanje goriva in maziva v reke, jezera ter morje. Upoštevajmo navodila za ravnanje s snovmi oziroma sredstvi, ki jih uporabljamo. Že najmanjši ostanki nevarnih snovi, sprani iz uporabljene embalaže, onesnažijo velike količine površinske ali podzemne vode.

 Nova slika (36)

Menim, da bi lahko vsak poskrbel za manjše onesnaževanje vode. Voda je del narave, ki jo moramo spoštovati. Zaradi onesnaževanja izumirajo razne vrste živali in rastlin, saj jim spreminjamo njihovo naravno okolje. Vsa umazanija, ki jo človek spusti v vodo, poruši ravnovesje narave. Prav tako počasi, a zagotovo uničujemo naš planet.

Katja Škrbec, 1. e, naravovarstveni tehnik (Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija)

Viri: http://www.vo-ka.si/sites/default/files/vo_ka_si/stran/datoteke/59_pijmo_cisto_vodo_tudi_jutri_zascitimo_vire_pitne_vode.pdf,

http://www.primavoda.si/poraba-vode/varcevanje,

http://www.ekom.si/voda08.php

Masaru Emoto: Sporočilo vode

google slike

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.