NEVARNI ODPADKI V OKOLJU

Vsak dan smo vse bolj odvisni od narave. Dandanes se je človek naravi močno odtujil. Z naravo so pristno povezani kmetje in tudi redki poklici. Živim na podeželju. Doma nimamo velike kmetije, a kljub temu si skušamo sami pridelati čim več zelenjave in sadja.

Pri obdelovanju kmetijskih površin in pri sami skrbi za naravo se pojavljajo odpadki, ki škodujejo zemlji in ljudem. Velikokrat se srečujemo z nevarnimi in posebnimi odpadki. To so odpadki, ki imajo eno ali več lastnosti nevarnih snovi. Zahtevajo posebej pazljivo ravnanje in poostren nadzor zaradi možnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje. Nevarni odpadki so težko razgradljivi in povzročajo naravi ogromno škodo. Nastajajo v industriji, obrti in tudi kmetijski proizvodnji ter v gospodinjstvu. Nevarni odpadki so označeni s simboli:

Nova slika (23)

 

 

 

 

Smrtno
nevarno/zelo strupeno
 – izdelki, ki so opremljeni s tem znakom, so zelo nevarni za
zdravje in lahko povzročijo celo smrt, če jih zaužijemo ali vdihavamo. Če jih
uporabljamo brez ustrezne zaščite, močno poškodujejo kožo.

Nova slika (24)

 

 

 

 

Jedko – izdelek, opremljen s tem znakom, lahko zaradi
nepravilne uporabe, povzroči razjede na koži ali hude poškodbe oči.

Nova slika (25)

 

 

 

 

Nevarno
za okolje
 – z
znakom so opremljeni izdelki, ki vsebujejo kemikalije, ki ogrožajo žive
organizme v vodi in na kopnem.

Nova slika (26)

 

 

 

 

Vnetljivo – znak opozarja, da izdelek vsebuje
kemikalije, ki se, če so blizu toplotnega vira ali določene snovi, hitro
vnamejo, oziroma kemikalije, ki v stiku z vodo ali drugo kemikalijo sproščajo
pline.

Nova slika (27)

 

 

 

 

Škodljivo,
dražljivo
 –
znak opozarja na naslednje nevarnosti, zaradi snovi v izdelku: draži oči, kožo,
dihala, če pride v prebavno cev lahko draži ali celo razjede sluznico, ima
narkotične učinke.

Nova slika (28)

 

 

 

 

Različni
škodljivi vplivi na zdravje
 – znak opozarja na več različnih nevarnosti za zdravje, ki so
povezane z uporabo izdelka, ki vsebuje nevarne kemikalije; na primer: izdelek
vsebuje snov, ki je nevarna pri vdihavanju, je mutagena (povzroča dedne
spremembe), je rakotvorna, vpliva na reproduktivno sposobnost, povzroča
alergije ipd.

Nova slika (29)

 

 

 

 

Eksplozivno – znak opozarja, da so v izdelku kemikalije,
ki lahko zaradi udarca ali trenja eksplodirajo.

Nova slika (30)

 

 

 

 

Oksidativno – fizikalna lastnost izdelka, pripravka ali kemikalije je lahko »oksidativnost«, kar pomeni, da se lahko v stiku s kisikom oziroma zrakom vžge.

Odpadki, ki imajo na embalaži več zgoraj naštetih oznak, spadajo med nevarne odpadke. Nevarne odpadke moramo oddati v predelavo in uničenje. Prav tako morajo podjetja, ki se ukvarjajo s shranjevanjem in uničenjem teh odpadkov, voditi posebne evidence ter sodelovati z Ministrstvom za okolje in prostor. Čeprav si mislimo, da nevarni odpadki nastajajo le v industriji, dobro vemo, da jih je tudi v gospodinjstvih vse več. V gospodinjstvu se uporabljajo čistilna sredstva, ki vsebujejo določen procent varnih kemikalij. Le-te se z odplakovanjem pomešajo z živalskimi fekalijami v greznicah. S tem kmetje polivajo kmetijske površine in s tem tudi delno onesnažujejo kmetijske površine. Te nevarne snovi delno absorbirajo rastoče rastline, del snovi pa ponikne v zemljo. Podtalnice se zbirajo do rečnih in potočnih korit in s tem se uničuje ekosistem v rekah. Tak primer smo imeli v reki Kolpi, kjer je prišlo do množičnega pomora rib. Za nastali problem so bili krivi kmetje. Velikokrat  ljudje sami onesnažujejo polja tudi s prevelikimi odmerki pesticidov in gnojil. Pride do zastrupitve tal in s pomočjo dežja tudi te nevarne snovi odtečejo v reke in potoke. Nevaren odpadek je tudi cigaretni ogorek, ki lahko povzroči veliko škode, če zaneti požar. Zaradi odpadkov lahko tudi zbolimo. Na njih se razmnožujejo klice, ki povzročajo in širijo bolezni. Celo muhe zelo dostikrat prenašajo umazanijo in s tem bolezenske klice.

Nevarnih odpadkov ne zbiramo na ekoloških otokih. Pomembno je, da nevarne odpadke pustimo v originalni embalaži, da lahko delavci, ki jih uničujejo, vidijo, za kakšne nevarne snovi gre. Svet stoji na mladih, zato se moramo ekološko osveščati. Menim, da moramo delati v prid naravi in biti vzgled mlajšim generacijam, starejše generacije pa nas morajo o tem poučevati.

 

Zapisal: Gal Kajin, 1. e, naravovarstveni tehnik (Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija)

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.