OKOLJU IN LJUDEM PRIJAZNO MESTO

Vrtec Mehurčki, Glavarjeva 35, 1218 Komenda

Skupina:

Krtki (5-6 let)

Mentorici:

Hana Čebulj, Mojca Rozman

BEREMO, LISTAMO KNJIGE

Cilji:

Otroci spoznavajo knjigo kot vir informacij.

 Otroci raziskujejo in iščjo informacije o onesnažnosti okolja in o varovanju le-tega.

 Otroci izražjo svoja opažnja.

Z otroki smo se posedli v krog. Spodbudili sva jih k razmišjanju o virih informacij. Vprašli sva jih, kje lahko dobimo informacije, č nas kaj zanima, kam lahko pogledamo. Spoznali so, da jih najdemo s pomočo različih medijev (knjige, internet, čsopis, radio). Skupaj z otroki sva nato brali knjige in se pogovarjali o vsebini le-teh (razdeljeni so bili v dve skupini). Žleli sva predstaviti problematiko onesnažvanja ter, da otroci spoznajo tudi, kaj lahko storimo, da bo naš okolje lepš in čstejš (kar je bila tudi vsebina knjig). Usmerili sva jih k razmišjanju o tem, kaj onesnažje okolico, čsa je v mestu prevečali premalo (kvaliteta zraka in vode, ševilo vozil, odpadki), kaj počemo z odpadki, kako skrbimo za drevesa in ostalo zelenje, kaj lahko naredimo drugač, kako recikliramo. Otroke sva ves čs z vprašnji spodbujali k razmišjanju.

Okolju in ljudem prijazno mesto

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.